Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng của 52 đơn vị

Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng của 52 đơn vị

Có 52 doanh nghiệp đã bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng trong quyết định Số: 1934/QĐ-BTTTT từ Bộ Thông tin và Truyền thông.
14/10/2023

Vào ngày 11/10/2023 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số Số: 1934/QĐ-BTTTT về việc đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 1) của 52 đơn vị tại Việt Nam.Theo đó quyết định đình chỉ trên có thời hạn là 3 tháng.

Nguyên nhân bị đình chỉ lần này là do các đơn vị không đáp ứng các điều kiện hoạt động theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP do chính phủ ban hành.

Quyết định trên dựa theo quy định tại mục 3b, điểm a, khoản 18 (sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định số 72/2013/NĐ- CP), Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Danh sách các đơn vị bị đình chỉ như sau: Click

Sau thời hạn đình chỉ 3 tháng nếu các doanh nghiệp kể trên không khắc phục theo yêu cầu thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục đình chỉ giấy phép G1 lần 2 đối với các doanh nghiệp này.