Tổng số doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 đang hoạt động